خصوصیات منحصر بفرد ما

مزاياي استفاده از سايت ما:

  • صرفه جویی در وقت و هزینه
  • ویرایش متون تخصصی توسط متخصصان هر رشته
  • عدم لزوم پیگیری برای تایپ و غلط گیری متن ترجمه
  • کنترل کیفیت ترجمه و نهایی سازی آن با کمک مدیریت پروژه و ابزارهای کمک مترجم
  • نگهداری فایل اصلی تا دو ماه و ارسال آن در صورت نیاز مجدد
  • تحویل ترجمه در مدت زمان بسیار کوتاه