در صورتي كه تعداد صفحات بيش از ۵۰ صفحه استاندارد باشد ۱۰% و بيش از ۱۰۰ صفحه ي استاندارد ۲۰% تخفيف دارد.

اين تخفيف شامل ماههاي ارديبهشت و خرداد و دي و بهمن نمي شود.