شماره حساب های ما جهت تسویه حساب

1بانک ملی
شماره حساب:0336106623006 شماره 16 رقمی کارت:3999-7339-9918-6037
2بانک ملت
شماره حساب: 3526690.44 شماره 16 رقمی کارت: 3453-2844-3370-6104
3بانک صادرات
شماره 16 رقمی کارت: 1639-4491-6915-6037
4بانک پارسیان
شماره حساب: 7-125106-700 شماره 16 رقمی کارت: 2028-5542-0610-6221